مهندسین مشاور راهبرد سنا

سارا طاهرسیما

سمت: نایب رییس هیات مدیره

متولد: 1361

سابقه كار:  16 سال

مدارک تحصيلی:

کارشناس معماری – دانشگاه علم و صنعت (1385)

کارشناس ارشد معماری – دانشگاه علم و صنعت (1388)

دکتری معماری – دانشگاه آزاد (1394)

سوابق وتجربيات قبلی:

مدیر گروه معماری و نایب رییس هیات مدیره مهندسین مشاور راهبرد سنا(1389-تاکنون)