مهندسین مشاور راهبرد سنا

مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن گنبد – اینچه برون

مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن گنبد – اینچه برون
کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
محل اجرای پروژه: استان گلستان

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

هدف این طرح اتصال مرز اینچه برون به شبکه ریلی کشور از طریق احداث راه آهن گنبد – اینچه برون در استان گلستان می باشد. در حال حاضر ارتباط مرز اینچه برون به گنبد کاووس از طریق جاده صورت می گیرد. این در حالیست که راه آهن گرگان – اینچه برون و همچنین خط آهن گرگان – گنبد – مشهد نیز در حال احداث می باشد. با بررسی های انجام شده مشخص گردید استفاده از خطوط در حال اجرای اینچه برون-گرگان از لحاظ فنی و اقتصادی نسبت به احداث خط جدید ریلی گنبد- اینچه برون ارجحیت داشته و لذا از نظر این مهندسین مشاور، با وجود راه آهن های گرگان- اینچه برون و گرگان-گنبد-مشهد، احداث راه آهن گنبد –اینچه برون دارای توجیه فنی و اقتصادی نمی باشد. نسبت منافع به مخارج بیشتر، شرایط بهتر زیست محیطی، شرایط بهتر از لحاظ پدافند غیرعامل و در حال اجرا بودن خطوط مذکور از دلایل عمده این تصمیم می باشند.