مهندسین مشاور راهبرد سنا

صلاحیت های مهندسین مشاور راهبرد سنا

الف)تخصص های مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور
پایه
ب) تخصص های مورد تایید معاونت عمرانی شهرداری تهران
پایه
راهسازی یک راهسازی یک
مدیریت طرح یک
راهسازی دو
راه آهن سه خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم ) یک
ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل سه
حمل و نقل و ترافیک سه حمل و نقل و ترافیک سه
محیط­زیست سه محیط­زیست سه
ساختمان­های مسکونی،تجاری، اداری، صنعتی و نظامی سه شهرسازی-ساختمان های مسکونی،تجاری،اداری و صنعتی سه
خدمات اقتصادی سه
ج)تخصص های مورد تایید سازمان پدافند غیرعامل پایه د) تخصص های مورد تایید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پایه
             راهسازی-راه آهن-ترافیک و حمل و نقل دو حمل و نقل و ترافیک سه
فرودگاه ها سه
ساختمان های مسکونی،تجاری،اداری و صنعتی سه