مهندسین مشاور راهبرد سنا

مشخصات عمومی سازمان:

عنوان ­رسمي: راهبرد سنا(راهبرد)

کد اقتصادی: 6318-5159-4111

شناسه ملی: 10102431600

نوع شركت:

از نظر فعالیت : مهندسین مشاور

از نظر حقوقی: سهامی خاص

از نظر مالکیت: خصوصی

مشخصات ثبتی شرکت:

شماره ثبت: 201414

تاریخ ثبت: 02/02/1382

محل ثبت: تهران

آدرس دفتر مركزي:

آدرس پستی: تهران –  خيابان سنایی –  بالاتر از میدان سنایی- پلاک 67- کد پستی 1585884683

آدرس پست الكترونيكي:  Info@rahbordconsult.ir

وب سایت: RahbordConsult.ir

تلفن های تماس: 

88312017-8

88312013 

88323475 

88828366 

88304267 

88848304-5

دور نگار: 88311985- 021