مهندسین مشاور راهبرد سنا

مطالعات مراحل اول و دوم مقاوم سازي پلهاي بزرگ آليدر1 و ريچكان در محور خاش – ايرانشهر

مطالعات مراحل اول و دوم مقاوم سازي پلهاي بزرگ آليدر1 و ريچكان در محور خاش – ايرانشهر
كارفرما : اداره كل راه و ترابري سيستان و بلوچستان
محل اجراي پروژه : استان سيستان و بلوچستان حدفاصل خاش تا ايرانشهر

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

پلها به عنوان يکي از سازه­هاي شاخص در محورهاي شرياني مطرح مي باشند. لذا مرمت و نگهداري آنها جهت جلوگيري از انسداد جاده­ها از نقطه نظر اجتماعي – سياسي – اقتصادي و… حائز اهميت بوده و توجه جدي را مي طلبد. به همين منظور مطالعات مقاوم سازي پلهاي بزرگ محور خاش – ايرانشهر به اين مهندسين مشاور واگذار شده است و اين مطالعات همراه با بازديدهاي وسيع کارشناسي از پلهاي مذکور انجام پذیرفته است . گزارش مطالعات مراحل اول و دوم این پروژه به تصویب کارفرمای محترم رسیده است و عملیات اجرایی جهت مقاوم­سازی پلها آغاز گردیده است. پیشنهاد مقاوم سازی با روشهای مدرن نظیر الیاف F.R.P یکی از راه حلهای پیشنهادی این مهندسین مشاور بوده است که با استقبال کارفرمای محترم مواجه شد و بدین­ترتیب عملیات اجرایی جهت مقاوم­سازی پلهای مذکور اتمام یافت.