مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت بر عملیات اجرایی احداث راه شمال مخزن سد شهیدمدنی و پل بزرگ ونیار

كارفرما: شرکت آب منطقه¬ای آذربایجان شرقی
محل اجراي پروژه: استان آذربایجان شرقی

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

موضوع پروژه احداث راه شمال مخزن سد شهیدمدنی به­طول حدود 22 کیلومتر، احداث راه دسترسی به معادن نمک به طول حدود 5/3 کیلومتر، احداث قطعه سوم جاده جایگزین تبریز- خواجه به طول 6/3 کیلومتر و احداث پل بزرگ ونیار می­باشد. دریاچه سد ونیار(شهیدمدنی) در شمال شرقی شهر تبریز قراردارد. قسمت اعظم مسیر در مجاورت رودخانه آجی­چای و دریاچه سد شهیدمدنی (ونیار) قرار دارد. عرض این راه 7 متر می­باشد. پل بزرگ ونیار که در تصویر فوق نیز محل آن مشخص گردیده به طول 205 متر و دارای 5 دهنه می­باشد که شامل دو دهانه 35 متری و سه دهانه 45 متری و پایه­های بلند که بلندترین آنها به ارتفاع 5/34 متر می­باشد. زمان اجرای این پروژه 36 ماه در نظر گرفته شده است. ضمناً فونداسیون این پایه­ها برروی شمعهای بتنی اجرا در جا قرار می­گیرند که عمق شمعها با توجه به بافت بستر رودخانه به 30 متر می­رسد. برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل پروژه و کنترل و هدایت پیشرفت زمانی و فیزیکی و ریالی آن هر هفته جلسات هماهنگی با حضور نظارت مقیم و مسئولین کارگاهی پیمانکار و نماینده محترم مجری طرح در دفتر نظارت مقیم برگزار می­گردد. همچنین نظر به اهمیت زمان اتمام پروژه برای کارفرمای محترم، هر دو هفته یکبار نیز جلسات هماهنگی با حضور مدیران ارشد پیمانکار و مسئولین و کارشناسان ارشد مهندس مشاور و نیز نماینده محترم مجری طرح آجی­چای در محل کارگاه تشکیل می­گردد که خوشبختانه با حضور پررنگ همه عوامل فوق­الذکر در جلسات مذکور و طرح مسائل اصلی و اساسی کارگاه و حل آنها در کمترین زمان ممکن، جلسات مزبور توانسته است نقش بسیار موثری در پیشرفت پروژه داشته باشد.