مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت کارگاهی و عالیه بربهسازی محور دیهوک- راور(قطعه دوم)

كارفرما: اداره کل راه و ترابری استان یزد
محل اجراي پروژه: استان یزد

 

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

محور دیهوک- راور قسمتی از مسیر ترانزیتی بندرعباس- خراسان است که کوتاه­ترین مسیر دسترسی همسایگان شمالی ایران را به خلیج فارس، دریای عمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان شرقی ایران تأمین می­کند. ابتدای قطعه دوم محوردیهوک – راور مطابق با کیلومتر000+180از مبدأ دیهوک و انتهای آن مطابق با کیلومتر000+215(از سمت دیهوک) و انتهای حوزه استحفاظی استان یزد می­باشد، طول این قطعه از مسیر درمجموع 35 کیلومتر می­باشد.عرض روسازی موجود محور دیهوک – راور حدود 8 متر می­باشد که پس از بهسازی و تعریض به 11 متر (دو خط عبور سواره رو 65/3 متری و دو شانه 85/1 متری) افزایش می­یابد. حدفاصل کیلومترهای 100+185 الی 000+187 و 800+197 الی 000+215 از محور مورد بحث جهت رفع سانحه­خیزی، بهسازی محور بصورت احداث مسیر جدید خواهد بود که طول این قسمت از راه حدود 1/19 کیلومتر می­باشد.