مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت بر طرح آماده سازی جایگزین اراضی پادگان بیرجند

كارفرما: سازمان مسکن وشهرسازی خراسان جنوبی
محل اجراي پروژه: شهر بیرجند در استان خراسانجنوبی

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

موضوع پروژه عبارت است از نظارت بر آماده ­سازی زمین اراضی پادگان با مساحت حدود 150 هکتار واقع در شهر بیرجند. آماده­ سازی زمین شامل عملیات اجرایی به شرح زیر است: خاکبرداری و خاکریزی شبکه معابر مطابق پلان هندسی و نیمرخ های طولی وعرضی ، روسازی معابر شامل لایه­ های زیراساس و اساس آسفالت مطابق مشخصات فنی و نقشه­های مصوب. نصب جداول کنار معابر، احداث جوی و کانال و پیاده روسازی، خاکبرداری، خاکریزی و دیوارچینی مسیل در مجاوت سایت به­طول حدود 1565 متر.

نظر به ماهیت پروژه که سنخیت بالایی با عملیات راهسازی دارد، نظارت بر اجرای عملیات به عهده این مهندسین مشاور واگذار شده است. تیم نظارت این مهندسین مشاور ضمن بازبینی و کنترل نقشه­ ها با حضور مستمر در محل کارگاه و مشاهده و کنترل مصالح خاکبرداری نسبت به اصلاح بعضی از آنها دستورات لازم را صادر نموده است. همچنین با استقرار سیستم کنترل پروژه در دفتر نظارت مقیم و ارتباط مستقیم آن با دفتر مرکزی، کنترل پیشرفت فیزیکی و زمانی و ریالی پروژه را با دقت نسبتاً خوبی انجام می­دهد که نتایج آن در جلسات هماهنگی با مسئولین اجرایی کارگاه مطرح و به نحو موثری در اصلاح روند کار و پیشرفت پروژه به کار می­رود. ضمناً پیمانکار نیز کارشناس کنترل پروژه خود را در دفتر کارگاه مستقر نموده است که با هماهنگی با دفتر نظارت مقیم کار کنترل پروژه را به عهده دارند. شرکت در جلسات کارفرمای محترم و ارائه گزارشات لازم و اطلاع از نظریات ایشان و کمک به پی­گیری بعضی از کارهایی که کارفرمای محترم تمایل به انجام آن را دارد و نیز مشاوره درخصوص سایر امور مربوط به پروژه از مهمترین کارهای انجام شده توسط این مهندسین مشاور می­باشد.