مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت بر احداث راه¬های اصلی و فرعی منطقه 3 استان کرمانشاه

كارفرما: اداره كل راه وترابري استان كرمانشاه
محل اجراي پروژه: كرمانشاه و شهرستانهاي شرقي استان، صحنه، كنگاور، هرسين

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

اداره كل راه وترابري استان كرمانشاه جهت نظارت بر اجراي كليه پروژه­هاي راهسازي خود اعم از اصلی، فرعی و روستایی استان کرمانشاه را به 4 منطقه تقسيم نموده وطي فراخوان از مشاورین ذيصلاح جهت ارائه خدمات نظارت دعوت نمود كه اين مهندسين مشاور به عنوان مشاور منتخب جهت ارائه خدمات نظارت بر منطقه 3 (شرق استان) انتخاب گرديد و خدمات اين پروژه از ابتداي مرداد ماه 1385 آغاز گرديده است. منطقه سه شامل شهرستانهاي صحنه، كنگاور، هرسين و شرق كرمانشاه مي­باشد. اين مهندسين مشاور جهت ارائه خدمات بهتر در اين پروژه و همچنين پروژه­های مطالعاتی از جمله چهارخطه­نمودن محور كامياران-كرمانشاه و مطالعات پل قمام و…از تیرماه 1385دفتر خود را در شهر كرمانشاه راه اندازی و با امکانات مناسب تجهيز نموده است.