مهندسین مشاور راهبرد سنا

انجام خدمات عامل چهارم در شهرداری منطقه 18 تهران

کارفرما: شهرداری منطقه 18 تهران
محل اجراي پروژه: کلانشهر تهران

به منظور ارتقای کیفیت طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 18 تهران،بخش های قابل واگذاری از وظایف معاونت فنی و عمرانی منطقه به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است تا این مشاور با بکارگیری توان فنی و تخصصی خود برای تمامی پروژه های حوزه یاد شده ارائه خدمات نماید و به طور کلی خدمات مذکور ترکیبی از انواع خدمات مدیریتی مرتبط با طرح ها و پروژه های عمرانی را در حیطه تصمیم سازی ، هماهنگی، وارسی و سازماندهی فعالیت ها در بر می گیرد.

خدمات مدیریتی مذکور انواع پروژه های منطقه در دو بخش راه و ابنیه را شامل می شود که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر بر شمرده شده است:

1-     احداث بزرگراه بهاران

2-     احداث تقاطعات غیر همسطح بزرگراه بهاران

3-     احداث ساختمان اداری- تجاری شهید باقری

4-     احداث ساختمان ناحیه 7

5-     سازماندهی رودخانه های منطقه